Resa

Resa (XIV st. – poslije 1393.) je kćerka vojvode Vukca Hrvatinića i sestra čuvenog bosanskog magnata Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Pored Rese, vojvoda Vukac je imao još dvije kćerke, Vučicu i još jednu nepoznatog imena. U historijskim izvorima Resu susrećemo samo jednom...

Vladislav Pavlović

Vladislav Pavlović (?, XIV st. – poslije 14. marta 1357.) je mlađi sin kneza Pavla Hrvatinića i brat kneza Grgura Pavlovića. U historijskim izvorima javlja se samo jednom, kada je 1357. godine zajedno sa bratom knezom Grgurom napustio bana Tvrtka i prihvatio ugarskog...

Grgur Pavlović

Grgur Pavlović (prije 1351. – najranije 1360.) je stariji sin kneza Pavla Hrvatinića i unuk kneza Hrvatina Stjepanića. Pored Grgura knez Pavle imao je još jednog sina, Vladislava Pavlovića. Na bosanskoj političkoj sceni kneza Grgura Pavlovića prvi put susrećemo u...

Pavle Vukoslavić

Pavle Vukoslavić (prije 25. maja 1325. – najranije 1367.) je sin kneza Vukoslava Hrvatinića i brat Vuka i Vlatka Vukoslavića. Riječ je članu vlasteoskog roda Hrvatinića o kojem je sačuvano srazmjerno malo podataka. Spomenut je samo nekoliko puta u poveljama koje je...

Vlatko Vukoslavić

Vlatko Vukoslavić (prije 25. maja 1325. – poslije 26. novembra 1383.) je po svemu sudeći najstariji sin kneza Vukoslava Hrvatinića i unuk kneza Hrvatina Stjepanića. Pored Vlatka, knez Vukoslav imao je još dva sina, Vuka i Pavla Vukoslavića. U historijskim izvorima...

Vuk Vukoslavić

Vuk Vukoslavić (prije 25. maja 1325. – najranije 1351.) je sin kneza Vukoslava Hrvatinića i brat Vlatka i Pavla Vukoslavića. U sačuvanim izvorima susrećemo ga samo dva puta, prvi put u povelji njegovog oca i zatim mnogo kasnije u povelji bosanskog bana Stjepana II...